De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

zaterdag 17 oktober 2020

Corona Protocol Molewjuk geactualiseerd per 13 oktober 2020

 

In rood wat gewijzigd is

De richtlijnen van de overheid zijn bepalend voor dit protocol.

Blijvend zijn de strikte voorwaarden.

De andere overheidsbepalingen zijn in dit protocol gespecificeerd voor de Molewjuk, in het bijzonder voor speciale gebruikers zoals koor en korps.

 

Strikte voorwaarden zijn in elk geval:

A.      1,5 meter afstand houden met alle aanwezigen

B.      Voorwaarde A is bepalend voor het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd

C.      handen wassen / desinfecteren bij binnenkomst

D.      thuis blijven als men klachten heeft betreffende de luchtwegen, keel, neus en/of koorts heeft

 

Wat betekent dit voor de Molewjuk per 13 oktober 2020:

donderdag 8 oktober 2020

DIERBAREN HERINNEREN


Maandag 2 november is het Allerzielen. Over heel de wereld gedenken mensen dan hun overleden dierbaren. Dit jaar staan ook in onze dorpen op die dag de kerkdeuren open voor alle dorpsgenoten die hun dierbaren willen gedenken.

 

Jong en oud is van harte welkom om maandag 2 november tussen 19.00 en 20.00 uur naar de kerk te komen in Bitgum, Bitgummole, Marsum en Ingelum. Er branden kaarsen, en er is koffie en thee.

Er is de mogelijkheid om in informele setting, te praten over de dierbare die u ontvallen is, kort of langer geleden. Zijn of haar naam mag genoemd worden op deze plek die ruimte geeft aan verdriet en bezinning. Er is muziek, er zijn kaartjes met gedichten of gebeden, u kunt een kaarsje opsteken, kortom: stilstaan bij het leven van uw overleden dierbare, bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen. U kunt komen wanneer u wilt en weggaan wanneer u wilt.

Vrijwilligers uit de dorpen maken dit initiatief mogelijk.

woensdag 7 oktober 2020

INFO BRIEF OVER DE AANGESCHERPTE CORONA MAATREGELEN VOOR DE EREDIENST.

HET KABINET HEEFT DE VOLGENDE MAATREGELEN LATEN INGAAN PER DIREKT VOOR HET HOUDEN VAN DE EREDIENST  VOOR DE KERKEN.

1.     MAXIMAAL 30 KERKGANGERS.   -EXCLUSIEF MEDEWERKERS-

2.    NIET MEER ZINGEN TIJDENS DE EREDIENST. - VOORZANGERS TOEGESTAAN MAX. 5 PERS.-

3.       BIJ BINNENKOMST EN VERLATEN VAN HET KERKGEBOUW GRAAG EEN MONDKAPJE DRAGEN.

DEZE MAATREGELEN GELDEN IN IEDER GEVAL VOOR DE MAAND OKTOBER 2020.

 

WAT HOUDT DIT IN VOOR ONZE KERKGEMEENSCHAP VAN DE P.G. BITGUM E.O.

 

1.     AANMELDEN VOOR HET BIJWONEN VAN DE EREDIENST OP ZONDAG 11, 18 EN 25 OKTOBER. DIT AANMELDEN KAN VIA DE VOORZITTER VAN DE KERKENRAAD: SYBE BLOEM TEL. 0582531650 OF MAIL SYBEBLOEM@HOTMAIL.COM TOT ZATERDAGAVOND 19.00 UUR.

2.       WE ADVISEREN EEN IEDER OM BIJ HET BETREDEN VAN DE KERK EEN MONDKAPJE TE DRAGEN EN OP HET EINDE VAN DE DIENST BIJ HET UITGAAN HET MONDKAPJE WEER TE DRAGEN.

U ZULT BEGRIJPEN DAT DE AFSCHEIDSDIENST DIE GEPLAND STAAT VOOR ZONDAG 18 OKTOBER 2020 OM 14.00 UUR NIET DOOR ZAL GAAN. DEZE WORDT UITGESTELD TOT EEN LATER TIJDSTIP.

DE DIENST OP 18 OKTOBER IS NU OM 10.00 UUR.

IN OKOBER IS ER OOK GEEN BERNENJONKENTSJINST, WOL BERNETSJERKE.

WIJZIGINGEN ETC. ZULLEN WIJ VIA DE BLOG VAN DE P.G. BITGUM E.O. MET U ALS GEMEENTELID DELEN. DUS RAADPLEEG REGELMATIG DE BLOG: www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl

OOK OVER DE KERKDIENSTEN VANAF 1 NOVEMBER ZULLEN WIJ U VIA DIT MEDIUM INFO VERSTREKKEN, OOK VOORAFGAAND AAN ELKE KERKDIENST BIJ DE MEDEDELINGEN EN IN DE PAADWIZER.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

                                           DE KERKENRAAD VAN DE P.G. BITGUM E.O.

OKTOBER 2020 

woensdag 30 september 2020

6e seizoen 1e creamiddag dinsdag 29 septemberDinsdag was de 1e creamiddag weer van het 6e seizoen.

Op deze middag is gewerkt met ''gedroogde bloemen''.
De dames hebben mooie kaarten, boekenleggers en cadeau labels gemaakt.(zie foto's)
Wederom een geslaagde middag.

De eerstvolgende creamiddag is op dinsdag 20 oktober.
dinsdag 22 september 2020

Zondag 27 september is er wel om 10.00 uur dienst

As. zondagochtend 27 september is er WEL om 10.00 uur dienst!
ds. L.W. Nijendijk 

De afscheidsdienst van dominee Fokje die gepland stond in de middag om 14.00 uur gaat niet door i.v.m. familieomstandigheden.

maandag 21 september 2020

Afscheid dominee Fokje gaat niet door

 As zondag 27 september gaat de afscheidsdienst van dominee Fokje niet door ! 

zondag 9 augustus 2020

Samen in actie voor Beiroet

Op 4 augustus heeft een verwoestende explosie in de haven van Beiroet een groot deel van de stad weggevaagd. De ramp heeft meer dan honderd mensen het leven gekost, duizenden mensen zijn gewond en tienduizenden gezinnen zijn in één klap dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.

Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

De diaconie vraagt u steun voor de getroffenen van de explosie in Libanon. Daarom willen we volgende week 16 augustus de collecte hieraan besteden. ( hiermee vervalt de geplande collecte)

dinsdag 28 juli 2020

Creamiddag

De láátste Creamiddag van dit seizoen.
En een grote opdracht deze keer.
Het was hard werken maar het resultaat is ernaar.


Fijne vakantie voor iedereen of dat nu thuis is of buiten de deur.

Tot 29 september.
Dan begint het volgende seizoen weer.

Groet Hiltje en Anita 

Ps) vergeet niet gedroogde bloemetjes mee te nemen !!

woensdag 8 juli 2020

Volle vakantierugzakken voor kinderen van Bitgum e.o.

Niet iedereen kan op vakantie, of heeft genoeg geld om voor de kinderen in de vakantie een cadeautje te kopen en daarom deelde de diaconie zaterdag 4 juli maar liefst 8 vakantierugzakken uit aan kinderen uit onze vier dorpen.

Op vakantie gaan is er voor deze gezinnen niet bij. Met de actie “vakantietas” van Kerk in Actie werden zij verrast met een rugzak die in Sri Lanka is gemaakt.

De diaconie heeft de tassen gevuld met verassingen voor in de zomervakantie.
De tasjes werden met blije gezichten ontvangen. In 2019 hebben 165 protestantse gemeenten in Nederland meegedaan met de actie Vakantietas. Er konden bijna 10.000 kinderen in Nederland blij worden gemaakt.

 

De aanmelding voor de vakantierugzakken verloopt via de gemeente volgens de privacywetgeving. De actie is uitgezet voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Het is mooi om vanuit het geloof iets voor anderen te kunnen doen.

Diaconie

Corona Protocol Molewjuk geactualiseerd miv 1 juli 202

Corona Protocol Molewjuk geactualiseerd miv 1 juli 2020
Richtlijnen van de overheid 

maandag 22 juni 2020

Creamiddag dinsdag 16 juni 2020

Hier de foto's van de eerste Creamiddag in coronatijd.

Wat fijn dat we weer samen creatief bezig waren. Erg leuk weer.
Dinsdag 14 Juli is er weer een Creamiddag.

Tot dan
Groeten Hiltje en Anita donderdag 4 juni 2020

Wa moatte je leauwe?
“Kom van die bank!” Dat lês ik gauris yn ‘e deiblêden, je moatte yn beweging, it koronafet moat derôf, aktyf bliuwe, de kop der bij!

Mar ûs regeringslieders roppe like hurd: “Bliuw  safolle mooglik, thûs, hâld jim gedijst, bliuw kalm, stel de fekânsje út!”

Poiezy, Jumpy en Appy dy roppe om it hurdst: Wy bringe de boadskippen graach bij jimme thús, hjoed bestelle en moarn betelje”.

De bestelbuskes ride op en ôf yn ‘e strjitte om de bestelde pakjes te bringen, sels op snein. 

De dûmnys bringe it geastlik foer sneins klokslach 10 oere bij ús op de bank.

En dochs binne wy net te hâlden, wy wolle der út, wy wolle fuort en as der ien wat fan seit, kin dat net lije,  sommigen wurde ek noch agressyf.

Ik soe sizze meitsje der wat fan, tink om in oar en sjoch nei it moaie wat der wol is.

Sterkte ta winske troch in soartgenoat.

maandag 1 juni 2020

Paadwizer yn Tsjerke en Mienskip

Alles is en giet (wat) oars de lêste tiid …
Ek de Paadwizer yn Tsjerke en Mienskip ûntkomt der net oan.
De data foar it ynleverjen en útkommen fan it juny- en july/augustusnûmer fan it tsjerkekrantsje binne feroare.

As jo kopij pleatst ha wolle foar it junynûmer dan is de ynleverdatum: uterst tiisdei 9 juny 24.00 oere. It krantsje wurdt dan moandei 15 juny drukt.

Kopij foar it july/augustnûmer ynleverje uterst tiisdei 7 july 24.00 oere. Dit krantsje wurdt dan moandei 13 july drukt.

SchuldHulpMaatje helpt ook in de coronacrisis

Veel mensen raken door de coronacrisis hun werk kwijt. Dat betekent meestal ook een forse achteruitgang in inkomen. Wie dat niet goed kan opvangen, komt al snel in financiële problemen. Veel mensen schamen zich zo daar zo voor, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Waadhoeke op zoek.

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje denken mee hoe je kunt rondkomen van een lager inkomen. Ook als er nog geen schulden zijn. Wie al wel betalingsproblemen heeft, kan hulp krijgen van een Maatje om weer uit de financiële problemen te komen. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

Alternatieve collecte JuniVoor de 3e maal stelt de diaconie een alternatieve collecte voor, deze maand is het voor
KIA Campagne 'Help een stille coronaramp voorkomen'

Corona: een ramp van ongekende omvang. Door de verplichte lockdowns, zoals in Rwanda, hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Help samen met Kerk in Actie mee om deze stille coronaramp te voorkomen.


Fryslân foar Rwanda


Via de mail ontvingen we van Evelien Vrolijk vanuit KIA deze update.
Rwandese jongeren dit najaar?
De voorbereidingen zijn al een tijd gaande, er hebben zich voldoende gastgezinnen aangemeld, qua fondsenwerving gaat het ook goed, maar twijfel over de voortgang is er wel. De voorbereidingen zijn lastiger, omdat we niet samen kunnen komen om elkaar te leren kennen. En dat geldt niet alleen hier, maar ook in Rwanda. Ook zijn we bang dat vliegen in oktober nog steeds niet gemakkelijk zal zijn.woensdag 27 mei 2020

Paadwizer

De Paadwizer komt net moandei 8 juny mar moandei 15 juny ut.

dinsdag 26 mei 2020

In blomke

Fan ‘e wike krige ik in blomke fan “Halleluja” en ien fan de diakony. Dat docht je goed. Der wurdt oan je tocht, je binne der noch. Je dogge noch mei en it jout fleur en kleur. BEDANKT.
As je no op in koar sitte as yn tsjerke sjonge, in sjonger wurdt hjoed de dei del set as in grutte firusdrager in gefaarlike man/frou, in besmetter. Tink der om, ôfstân hâlde!
Ik fiel mij yn myn eare oantaast, wat beledige. Mei sjongen doch je net ien kwea, it giet der gemoedlik om ta, gjin geraas en gebalt, mar sjonge!
Dan sjoch ik bij oare aktyfiteiten, bijgelyks de sport, dêr raze en roppe se en soms spuie se der mar op los en dy krije no mear bewegingsfrijheid. Ik begryp it net mear.
Ik wol rehabilitearre wurde!! Och hea…. No sjoch ik it…..dêr wie dat blomke foar! Noch ris bedankt.

Groetnis fan in Hallelujaan

maandag 11 mei 2020

Creamiddag mei 2020


Hierbij de resultaten van Creamiddag Mei 2020. Wat zijn jullie weer goed bezig geweest.
Fijn dat iedereen thuis zo bezig is geweest..
Hopelijk kunnen we weer snel creatief aan de slag in de Molewjuk. Groetjes Hiltje en Anita 


maandag 4 mei 2020

De 8ste snein

Foar de 8ste kear sit ik no sneintemoarns, bij gebrek oan better, foar de tsjerketsjinst op Omrop Fryslân. Utstjoerd fan út de grutte tsjerke fan Frentsjer. De herders en leraars dogge dat altiid yn’t “Hebreeuwsk”, dat sil wol om de “kijkcijfers” gean! (it leart al, ek al Hebreeuwsk) De foargongers binne fan ferskillende pluimaasje. Sa hiene wy ek alris in pastoor, it hat my goed foldien. Mar wat my opfoel, hij bedanke de tsjerklike gemeente fan Frentsjer noch al útdruklik dat hij hjir foargean mocht. Ik tocht man, dit wie foarhinne jim tsjerke. Moai dat jo hjir wer binne. Ik, foarhinne Griffemeard, wij wiene roomser as de paus, wy binne der ek út gien. Wat moai dat wy hjir no wer MEIELKOAR sitte. Wat in firus al net foarelkoar krijt! Fansels wol meters útelkoar, mar goed op wei!
FOLHÂLDE!
Mei in hertlike groet fan in tsjerkevlogger.

maandag 27 april 2020

De 7e snein


It begjint op it skeppings ferhaal te lykjen. Dêr stiet, frij fertaald,: De 7de deis rêste God út, neidat Er op de 6de dei de minske skepen hie. De minske stie sintraal, dat wie in boppeslach, dat die de doar ticht en God seach dat it goed wie. Mar de minske iet al gau fan de beam dy’t ûnderskie makke tusken goed en kwea. En doe seach de minske dat er neaken wie.
De minske stiet no ek wer sintraal, mar hij sit yn’e lytse loege. Hij kin de beam fan goed en kwea net fine. Hy moat in sûre apel ite, hy fielt him no útklaaid en dan fâlt it net ta om je oan de geboaden te hâlden, dan sykje je wol wat om der ûnder út te kommen. In minske is ynfentyf foar him sels.
Ik ha mei de minsken te dwaan dy’t beslissings neame doare. Wa’t neat docht makket ek gjin fouten, dy hat maklik praten, de bêste stjoerlju steane oan de wâl.
Ik eindigje mei: O Heare God hâldt ús de hân boppe de holle.
In groet fan in skepsel yn Gods hân.

Thuis Creamiddag 2: Blik pimpen

Hallo Dames.
Hier weer een creatieve uiting van ons,
Hiltje en Anita😁
We hopen natuurlijk dat jullie weer meedoen👍
Graag weer jullie resultaten naar ons mailen zodat we ze weer kunnen publiceren op de blog.

Deze maand gaan we een blik pimpen.

*Stap 1 Je begint met het op maat knippen en plakken van papier op het blik*Stap 2
Daarna ga je de lapjes stof diagonaal of recht opplakken.(+/- 25 lapjes.)
Zo dat ze elkaar net overlappen. 
Als het goed is kun je de stof net onder het bovenste randje van het blik doen. 
Lukt dit niet dan kan je later het mooi maken met een lint.
Voor het opplakken kun je hobby/ huis-keuken lijm gebruiken.

Als dit gelukt is ben je al bíjna klaar.😁

 
*Stap 3Gehele stof rondom insmeren met  decopatch lijm. 
Niet te dik, beter 2x insmeren dan te dikke laag...
Door de decopatch lijm word de stof mooi glimmend en gelijk ook beschermd tegen vuil😉

*Laatste Stap
Nu alleen nog laten drogen en eventueel een lint bovenaan en/of onderaan aanbrengen met lijm..

En dan kun je het blik gaan gebruiken voor bv koffie, suiker. (Zit schepje onder de deksel; handig😉) Maar als snoepjesblik of voor knutsel spulletjes ook erg geschikt.

Jullie mogen de spulletjes vanaf 30 April ophalen bij Hiltje op Ingelumerdyk 7.

Veel plezier met knutselen thuis, en we zouden het leuk vinden als jullie een foto van het eindresultaat toesturen.

Hopelijk tot Juni in de Molewjuk. 

Veel gezondheid❤ en Creativiteit🧶iedereen.

Groeten Hiltje en Anita🤗🤗

vrijdag 10 april 2020

CREA reacties

N.a.v de OPROEP van de creadames Hiltsje en Anita zijn een aantal gemeenteleden druk aan de knutsel gegaan. Hieronder zien jullie de prachtige creaties: