De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

dinsdag 14 september 2021

Nieuwe website

 

De nieuwe website is in de lucht!

www.pgbitgumeo.net 


Heeft u nieuws wat u wilt plaatsen op de website dan kunt u dit mailen naar
Wim van der Heide.
pknbitgumeo@outlook.com

De blog zal nog tot 1 oktober online zijn.

maandag 6 september 2021

Elkoar (Wer) Sjen Zondag 12 september 2021

 -Hey, het is oké,  Je somber voelen, angsten hebben of gespannen zijn: bijna één op de twee Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische aandoening. En in deze tijd van spanning en onzekerheid nemen klachten vaak toe. Toch praten we er weinig over. De mensen om wie we geven, kunnen daardoor ver weg voelen. En hoe weten we dan hoe het met iemand gaat? …-

Bovenstaande woorden staan op de site van een actuele overheidscampagne. ‘Hey, het is oké’ (heyhet isoke.nl)

Hoe actueel kan ons thema  ‘Elkoar (wer) sjen’ zijn voor onze ‘Start’ op zondag 12 september a.s. ?

Want ook in onze omgeving heeft de coronatijd veel met ons gedaan. Nu we elkaar weer meer   ontmoeten en elkaar weer zien;  gaan we elkaar ook écht Zien? Hoe belangrijk is het voor ons om elkaar te ontmoeten met elkaar te praten?   En wat kunnen we voor elkaar in het dorp betekenen? Durven we elkaar te vragen hoe het écht gaat en durven we het ook te laten merken hoe we ons echt voelen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen als buren en dorpsgenoten?

Op zondagmorgen 12 september willen we u uitnodigen in de Molewjuk in Bitgummole om met elkaar bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Daarbij zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud, en let op, voor alle dorpsgenoten van Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum!

Er zijn diverse workshops:    - Potrettekenen door  Klaske Atema  (materiaal is aanwezig)

                                              - Fotografie door Jan Weistra (met je eigen  camera/smartphone)

                                            - Djembee door Reimer Jan Rondaan (Djembees zijn aanwezig)

                                            en er is een speurtocht voor het hele gezin!                                                   

Miranda Werkman,  journalist en programmamaker bij  Omrop Fryslân zal ons vertellen  over haar ervaringen bij het maken van het programma  ‘Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei’.

Een ingrijpende serie die afgelopen seizoen te zien was bij Omrop Fryslân. Hierin werden taboes doorbroken en kregen patiënten uit GGZ een gezicht.

Een citaat uit een interview met Miranda Werkman: ‘Bij het maken van deze reeks heb ik ook echt gezien dat de hulpvragen onder jongeren toenemen. Is dat omdat het aantal mensen met onbegrepen gedrag toeneemt? Wordt de patiënt ingewikkelder of heviger, of verandert de maatschappij? Een conclusie trekken is lastig. Er is niet één juist antwoord.’

Kortom, u bent van harte welkom op zondagmorgen, 12 september a.s. in de Molewjuk in Bitgummole. Vanaf 9.30 uur staat de koffie staat klaar en om 10.00 uur beginnen we met het programma. Waarschijnlijk wordt het programma  rond 11.30 uur afgerond.

De toegang en deelname is gratis.                                         

Commissie ‘Start’ 2021 PKN Bitgum e.o.

* Er is gelegenheid om een geldelijke bijdrage te leveren voor de Voedselbank in Leeuwarden. Deze organisatie voor maatschappelijk werk, werd afgelopen zomer getroffen door een rattenplaag. Hierdoor werd  bijna de gehele voorraad en locatie onbruikbaar.

 

donderdag 6 mei 2021

FAN DE TSJERKERIED

 De tsjerkeried hat besletten om fanôf snein 9 maaie wer tsjerkegongers yn de tsjerke te ûntfangen. Wol moat der foldien wurde oan de corona rigels.
By yn- en útgean fan tsjerke in mûlekapke op. 1,5 meter ôfstân hâlde, hânnen ûntsmette.

Opjaan by Sybe Bloem: sybebloem@hotmail.com
tel: 058-253 1650.

vrijdag 16 april 2021

Bericht van uw diaconaal medewerker ZWO Detty de Jong-van der Bij

Op 24 maart 2021 waren er twee online bijeenkomsten via ZOOM over Fryslân foar Rwanda. Een middagsessie en een avondsessie. Ik was bij de avondsessie aanwezig.

Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door de consulenten van Kerk in Actie Evelien Vrolijk en Jaantje Vink. 
 
Vanuit vrijwel alle deelnemende PKN-gemeenten was een vertegenwoordiger aanwezig.

Bij deze sessie waren ook Placid en Grace vanuit Rwanda.


De secretaris van ZWO;Kring Leeuwarden heeft een verslag gemaakt van beide sessies wat hieronder te lezen valt. 

 

Samen uit de pandemie
PKN Franeker kwam met een suggestie die wij als diaconie PKN- Bitgum e.o. van harte ondersteunen. De suggestie luidt:

Ben je gevaccineerd, stort dan een financiële bijdrage aan Fryslân foar Rwanda.


U mag zelf weten hoeveel u overmaakt. 
U kunt hiervoor het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN-Bitgum e.o. gebruiken:
NL92 RABO 0341 7310 48.
Vermeld bij uw bijdrage Samen uit de pandemie.


Verslag van de digitale ZWO vergaderingen van diverse ringen in Friesland d.d. 24 maart 2021

 

Het verslag is een gecombineerd overzicht van hetgeen besproken is in de middag- en avondsessie.

 

·         Opening

Een ieder die een kaars heeft klaar staan kan deze aansteken. De kaars is een teken van hoop, het licht dat we samen delen. Delen dat we samen verbonden zijn in Friesland maar ook met onze partners in Rwanda.

Evelien laat een bijna opgebrand kaarsje zien dat ze sinds december gebruikt bij digitale bijeenkomsten.

 

·         Digitale ontmoeting met Rwandese jongeren

Interculturele communicatie is soms problematisch. Dit houdt in dat het voor de Rwandese jongeren niet helemaal duidelijk was dat ze zowel ’s middags als ’s avonds een ontmoeting met ons zouden hebben. Zodoende vanmiddag niet mogelijk rechtstreeks contact met hen te hebben.

Evelien had met een van de jongeren geregeld dat zij afgelopen zaterdag samen een gesprek zouden hebben dat wij konden bekijken. Goed gesprek geweest maar niet te zien vanwege een technisch probleem bij Kabel Noord. Het filmpje is in de cloud verdwenen.

Evelien geeft een samenvatting van hetgeen zij samen besproken hebben en in de avondsessie is Placide live aanwezig. Onderstaand verhaal is een combinatie van beide ‘ontmoetingen’.

 

Placide Ngendahayo, 24 jaar, doet veel vrijwilligerswerk voor de kerk. Vanuit Rwanda is veel betrokkenheid hoe het gaat in Nederland, o.a. de gevolgen van de coronapandemie. Hij is blij om ons digitaal te ontmoeten.

In Rwanda ging vorig jaar de avondklok in om 18.00 uur. De gevolgen van de coronapandemie zijn enorm. Niet qua besmettingscijfers (ruim 10.000) of sterftecijfers (295). Op dit moment zijn er 1370 besmettingen waarvan 1 in kritieke toestand.

Er ontstond veel armoede. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, waaronder veel dagloners. Zij vinden het moeilijk om de draad weer op te pakken nu de lockdown is opgeheven. Velen hebben weer werk maar voor minder uren en daardoor is het inkomen te laag. Ook zijn de prijzen van sommige producten op de markt verdubbeld omdat ze ingevlogen moeten worden.

Het afgelopen jaar is een duidelijke toename te zien van huiselijk geweld en waren er veel meer ongewenste tienerzwangerschappen. In zijn kerk werden 6 tieners ongewenst zwanger. Veel van deze zwangerschap-pen zijn voortgekomen uit verkrachting. Omdat zwangerschappen buiten het huwelijk een schande zijn durven de families niet meer naar de kerk. Dit komt vooral voor op het platteland.

De maatschappelijke positie van de meisjes komt onder druk te staan. Dit is een wereldwijd probleem. De problematiek van een land wordt door de pandemie uitvergroot.

Van Mwana Ukundwa krijgt KiA dezelfde verhalen te horen. Zij werken veel met pleeggezinnen en proberen zoveel mogelijk zicht te houden hoe het met de kinderen gaat.

 

Tijdens de lockdown was niet het virus het grootste probleem maar de voedselvoorziening. Je kon eerder sterven van de honger dan van het virus .In Nederland bleven de supermarkten open maar die heb je niet in Rwanda. Daar gebeurt alles op de markt en die ging dicht. Geen inkomen voor de boeren en geen geld voor de arbeiders om in hun behoefte te voorzien. Een vicieuze cirkel.

Tijdens de lockdown heeft KiA € 60.000,-- extra verstrekt als noodhulp aan de Presbyteriaanse kerk. Nu de lockdown is opgeheven wordt de voedselvoorziening beter.

 

De behandeling van hiv/aidspatiënten is tijdens de lockdown redelijk goed verlopen. Medicijnen waren beschikbaar. Mwana Ukundwa voorzag kinderen met hiv éénmaal per week van voedingssupplementen op school. Zij hebben dit zoveel voortgezet door het aan huis af te leveren.

 

Het vaccinatieprogramma is begonnen. Is snel gegaan want in januari was er nog niets. Wanneer verder gegaan kan worden met vaccinatie is de vraag want het is niet bekend wanneer de volgende batch geleverd wordt en uit hoeveel vaccinatieampullen de levering zal bestaan (zie ook punt 3.e).

 

Er is geen avondklok meer, de scholen zijn open en het is toegestaan om door het land te reizen mits de preventieve maatregelen in acht worden genomen.

De kerken zijn weer open. Ze mogen slechts 30% van de capaciteit van het gebouw gebruiken. Dit betekent dat lang niet iedereen weer naar de kerk kan. Kinderen onder 5 jaar en ouderen boven de 60 jaar worden geadviseerd niet naar de kerk te komen. Velen blijven ook thuis omdat ze bang zijn voor corona. In Kigali zijn sommige kerkdiensten digitaal te volgen maar in de rest van het land niet vanwege de gebrekkige infrastructuur van internet.

 

In de jongerengroep van Placide wordt iedere week voor ons gebeden en hij is heel blij dat hij de mogelijkheid heeft gehad om ‘aanwezig’ te zijn. Hij hoopt dat het mogelijk is dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten.

 

De avondsessie met Rwanda wordt door Evelien afgesloten met gebed in het Engels.

woensdag 7 april 2021

Theatervoorstelling: ‘Die andere ouders doen ook maar wat SPECIAL’

Hoe is het als het ouderschap anders blijkt te zijn dan gedacht, omdat je kind intensieve zorg nodig heeft? Hoe is het om afscheid te nemen van je verwachtingen? Wat doet het met jou en je relatie? En hoe houd je die intensieve zorg vol? Theatergroep Bint presenteert een nieuwe online voorstelling die de impact van ouderschap van zorgintensieve kinderen bespreekbaar maakt.


Theatergroep Bint speelt op dinsdag 13 april van 20.00 – 21.30 uur deze voorstelling speciaal voor ouders in Fryslân. Een voorstelling die u wordt aangeboden door de Friese welzijnsorganisaties Amaryllis, Kearn Welzijn, Het Bolwerk, Sociaal Werk de Kear, Sociaal Collectief, De Skûle Welzijn, Timpaan en Caleidoscoop.  Zij vinden het belangrijk om juist in deze tijd iets te kunnen aanbieden voor deze groep ouders, die het door een lockdown extra zwaar heeft.

Online                                                                                                                                          Voor het maken van de voorstelling ging theatergroep Bint in gesprek met ouders die een zorgintensief kind hebben. Hun eerlijke ervaringsverhalen zijn het uitgangspunt van de voorstelling. De voorstelling gaat in op angsten, twijfels, overwinningen en momenten van trots van ouders. Het publiek kijkt thuis online via een livestream naar de live gespeelde voorstelling. Tijdens de voorstelling kunnen mensen reageren via de chat, kunnen ze vragen stellen, antwoord geven en stemmen via een simpele online tool.

Aanmelden
De datum van de voorstelling is dinsdag 13 april van 20.00 - 21.30 uur. Na aanmelding ontvang je per mail een link waarmee je kan inloggen om de voorstelling via ZOOM bij te wonen. Deelname is kosteloos.

Woon je in de gemeente Waadhoeke of Harlingen, aanmelden kan voor 10 april bij De Skûle Welzijn: Annelien Ellerman Tel. 0517-393750 of mailen naar a.ellerman@deskule.nl.


dinsdag 30 maart 2021

Fieringen yn de Stille Wike 2021

Om’t der noch gjin fersoepeling fan coronarigels is fiere we de tsjerketsjinsten noch sûnder tsjerkegongers, derom geane de fespers yn de tsjerke fan Ingelum op 29,30 en 31 maart net troch.

 

Op 1 april – Wite tongersdei- om 19.30 oere fiere we it Hillich Nachtmiel om 19.30 oere. Jo kin dit thús meifiere troch bôle en drinken klear te setten.

Op 2 april -Goed Freed- om 19.30 oere

Op 3 april -Stille Sneon- om 20.30 oere  y.p.f 21.00 oere y.f.m de jûns klok.

Op 4 april -1e Peaskedei- om 10.00 oere

 

Alle fieringen steane û.l.f ds Gerrit Wessels en komme fia de livestream fanút de tsjerke fan Bitgummole

 

Stille week

Een stille week, met veel gebed,

Om Jezus Christus te herdenken,

Die al Zijn kinderen, heeft gered,

Door te sterven en te schenken.

 

Een stille week, is dat wel genoeg?

Voor alles, wat Hij voor ons deed,

Genade, waar Hij niets voor vroeg,

En uit liefde, aan ’t kruishout leed.

 

Een stille week, voor Jezus, Heer,

Hij, die Zijn leven heeft gegeven,

Dat herdenken wij, steeds weer,

Maar ’n week is maar heel even.

 

Een stille week, moest jaren zijn,

Nooit meer mogen wij vergeten,

Van Christus lijden en al Zijn pijn,

Die stille week, moet eeuwig zijn.

 

Edo Kor

vrijdag 19 maart 2021

Leauwe en it firus.

It sil theologysk wol net ferantwurde wêze, mar ik bin dan ek gjin theolooch. Beide hâlde mij lykwols wol dwaande. Ik betraapje mij der soms op, dat ik mear oer it firus yn sit dan oer myn leauwen, wylst ik it firus net ha {tink ik} en wol leauw (mien ik). In doarpsgenoat hie in artikel yn it deiblêd dêroer en dat brocht mij oant prakkesearjen. Hij neamt eangst en soarch. Ik begjin al aardich te wennen om sneins net mear nei tsjerke te gean en dat fâlt mij fan mijsels wat ôf, want dat wie stefêst gebrûk. Ik sit no sneins foar de telefyzje en dat went ek al. Mar it firus  hâldt mij mear yn’e macht. En dat is omdat ik ús bern, famylje en kunde wat mij en ik sjoch minsken yn ûnmacht op bêd yn’t sikehûs lizzen, dat docht wat mei mij. Dan freegje ik mij ôf bin ik no eangstich of soargelik Ik wit it net mear.

Moai dat ik it leauwen noch ha.

 

In twiveler.

donderdag 4 februari 2021

Wees erBIJ voor Rwanda

Wees erBIJ voor Rwanda

 Koop nu bij-vriendelijke bloemzaden bij de diaconie van PKN Bitgum e.o.

 

1 zakje kost €  2,50, 3 zakjes € 7,00.  Per zakje is er zo’n 3m2 bloemenpracht. 

 


Doen jullie ook mee? Vul de bestelbon in, Link naar de bestelbon zodat we samen verschil maken. Hier in Nederland, èn in Rwanda

In Rwanda worden ze blij 

Door onze zaden voor de bij!

 

Informatie  over de zakjes met bloemzaden

Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, zodat er op elke grondsoort genoeg bloemen op zullen komen:

 • Vlindermengsel - hier komen zowel vlinders als bijen op af, een genot om te zien;
  Kindertuin-mengsel - met lager-groeiende bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen of
   kleine kinderen de bloemen plukken en in de mond stoppen.
• Bijenmengsel - het mengsel dat het meest gericht is op bijen, met ook prachtige bloemen.


Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler, bevat uiteraard zaaiinstructies en is genoeg voor 3 m2 (afhankelijk van het soort zaden).

 


Informatie over betaling
Graag betaling door het bedrag naar de diaconie over te maken op banknummer
NL92 RABO 0341731048 o.v.v. Wees erBIJ foar Rwanda.
De zakjes worden dan zo snel mogelijk in de brievenbus bezorgd.


Bestelbon > Bestelbon

 

Terugblik op de ZWO dienst van zondag 31 januari

 

Een terugblik

We kunnen terugzien op een mooie ZWO-dienst gehouden op 31 januari 2021.

Het thema van de dienst was ‘fan ’t sintrum’ .
Ds Tinga was de predikant in deze Friese  ‘oars as oars’ dienst, welke via de livestream uitgezonden werd.

In deze dienst speelde de techniek een grote rol. Siebert de Ruiter heeft vooraf veel werk verzet om alle van te voren aangeleverde filmpjes in de dienst samen te laten komen.

Onze Kerk- In-Actie consulent vertelde onder andere over de gevolgen van het coronavirus in Rwanda.  
Onze organiste Reintsje Dijkstra speelde de gekozen psalmen en liederen, terwijl de predikant de teksten hiervan declameerde. Dit was een mooi samenspel.
Adalgard Willemsma las het gedicht ‘Lang om let’ van Eize de Boer.  

Siebe Bloem had Afrikaanse koekjes gemaakt. Dit naar aanleiding van ons verzoek in de vorige paadwizer. Deze stonden op de tafel en werden ook in beeld gebracht.

Wilt u de dienst nog een keer terugzien? Dit kan via : kerkdienstgemist.nl 
Zeker een aanrader.


In de dienst kwam het verzoek aan de kinderen, maar ook aan alle gemeenteleden, om een
tekening van een duif in te kleuren of zelf iets te knutselen.
Wij nodigen jullie graag van harte uit de tekening in deze paadwizer daarvoor te gebruiken.

En anders via de link >>  Duif in PDF

Van het resultaat mag je een foto maken en sturen naar emailadres: diaconiebitgumeo@hotmail.com

Detty de Jong en Klaas Dijkstra

maandag 18 januari 2021

Meidielingen tsjerkeried:

N.o.f. fan de ferlinging fan de lockdown en noch stringere corona rigels fan dizze wike geane alle tsjerklike gearkomsten en aktiviteiten o/m

9 febrewaris net troch.

 

Op snein 24 jannewaris wurdt der in gewoane tsjerketsinst hâlden. It Hillich Nachtmiel wurdt  útsteld.

De bernetsjerke fan snein 24 jannewaris giet ek net troch.

 

zondag 17 januari 2021

Helaas kan deze 'bijzondere' Creamiddag niet doorgaan ivm Corona.Want bijzonder dat is 19 Januari 2021. 
We hadden er een speciale dag van willen maken. 
Want... 19 Januari 2016 was namelijk onze eerste Creamiddag! 
Al 5 jaar!! creatieve dagen..

En wat was het leuk.. en wat hebben we veel dingen gemaakt.

Hopelijk kunnen we 16 Februari alsnog dit jubileum gaan vieren.


Hier alvast een voorproefje van alle creatieve dingen die we de afgelopen 5 jaar hebben gemaakt.Groeten Hiltje en Anitazondag 3 januari 2021

Zondag 3 januari algemene storing bij kerkdienstgemist.nl

De website van kerkdienstgemist.nl was op zondag 3 januari tijdens de uitzending van dienst overbelast.
Hierdoor hebt u mogelijk de dienst niet kunnen volgen. De dienst is alsnog te bekijken via de website van kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2261/events

woensdag 23 december 2020

Kerstboodschap

Kerstboodschap Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân. Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – Lucas 2:7b

< Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 


Lieve mensen, Wij maken met elkaar een bewogen jaar door. Nu, in de tweede coronagolf, zullen wij met elkaar ook een bewogen kerst beleven. Inmiddels zijn de deuren van de kerken opnieuw zo goed als gesloten. Onze verbondenheid in de kerkdiensten zal bijna overal langs digitale weg en via de media gaan. Het aantal gasten dat we in onze huizen kunnen ontvangen, is beperkt. Samen kerst vieren kan enkel in kleine kring. Om ons heen, en soms ook in onszelf, horen we stemmen die verzuchten dat het voelt alsof we kerst dit jaar overslaan. En de ouderen onder ons vertellen: ‘Zelfs in de oorlog hebben we dit niet zo meegemaakt. Toen bleven de kerken open’. Maar Kerst zal komen, ook dit jaar, ook in deze bewogen tijd. Juist in de kerk weten we dat kerst binnen in ons zit. Juist het gelovig hart weet dat Kerstmis meer is dan feestelijk samenzijn en van elkaars gezelschap genieten. Daar waar Gods liefde in een mens, de Heiland, geboren wordt, daar is het kerst. Hoe weinig ‘plaats in de herberg’ hier ook voor lijkt te zijn. Van harte hoop ik dat het verhaal van Jezus’ geboorte ons hart en onze kerkelijke gemeenschap zal vervullen. Moge het komend kerstfeest, met alle beperkingen die we beleven, bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in onze harten en in onze gemeenten. Moge God met ons zijn, ieder op onze eigen plaats in Gods herberg. Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.
Wim Beekman, Classisdominee Fryslân


vrijdag 18 december 2020

Update tsjerketsjinsten nei lêste berjochten regearing fan 14 desimber 2020


Tsjerke

De tsjerkeried hat besletten om de tsjerketsjinsten fanôf snein 20 desimber 2020 allinne online út te stjoeren út de tsjerke fan Bitgummole om 10.00 oere.

Dit kin fia https://kerkdienstgemist.nl/stations/2261-Protestantse-Gemeente-Bitgum-eo/events

 

Molewjuk
Alle aktiviteiten yn de Molewjuk geane oan’t neiere oankundiging ek NET troch.

donderdag 17 december 2020

Laatste creamiddag van 2020

De laatste Creamiddag van dit jaar was op dinsdag 15 december.

Gelukkig mocht het doorgaan.
Met z'n 10-en hebben we voor de kerstdagen een mooie ster-hanger gemaakt.
Mooie afsluiting met fijne kerstmuziek
(geregeld door Jan, erg bedankt)

en heerlijke stroopwafelcake gemaakt door Djoke, bedankt)

Iedereen een gezonde kerstdagen toegewenst en een goed uiteinde naar het jaar 2021.

Hiltje en Anita

maandag 14 december 2020

Bernetsjerke 13 desimber

Zondagmorgen 13 december weer een super opkomst van wel 26 kinderen!


We hebben de derde adventskaars aangestoken. En we hebben alvast het kerstverhaal voorgelezen.
Na de limonade met een kerstkoekje, mochten de kinderen kiezen uit 4 knutsels, waarvan 3 op de foto staan.

1. Baby Jezus in doeken gewikkeld
2. Houten hangers versieren
3. Papieren engel versieren
4. Doosje maken voor LED theelichtje

Alles zat onder de glitters, dus volgens ons hebben de kinderen zich wel vermaakt. 

dinsdag 8 december 2020

Creamiddag

Weer gezellig samen knutselen op de Creamiddag. Het mocht gelukkig weer.
En wat een mooie tissuedozen zijn het geworden...

Dinsdag 15 December is de laatste Creamiddag van dit jaar.
Kom gezellig langs!

Beroppingswurk

 

Beroppingswurk

Op zoek naar….

Ondanks dat we nog niet goed afscheid hebben kunnen nemen van ds. Fokje Haverschmidt, is de zoektocht naar een nieuwe predikant begonnen. Dit is de taak van de beroepingscommissie. De beroepingscommissie bestaat uit: Bea Kemker (ouderling), Onne Vlasma (ouderling-kerkrentmeester), Janneke Palsma (notulist), Ettje Tigchelaar, Evelyn de Groot, Cok van Zuilen (voorzitter) en Ingeborg van den Berg (secretaris). De commissie is een paar keer samen gekomen om een profielschets te bespreken. Aan de hand van deze profielschets is nu een vacature-oproep opgesteld:

De Protestantse gemeente Bitgum e.o. zoekt een:

Predikant (m/v – 0,55 fte)

Onze Friese gemeente telt ongeveer 580 leden, die verdeeld zijn over de dorpen: Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.

Wij zijn op zoek naar een predikant die:

·         een mensenmens is, met gevoel voor de kerk en de mensen van vandaag

·         ondernemend is en goed in teamverband kan werken

·         een pastorale antenne heeft

·         ondersteuning kan bieden bij geloofsvorming van verschillende leeftijdsgroepen

Er is een pastorie beschikbaar in Bitgummole.

Affiniteit met de Friese taal is wenselijk.

En reageren kan tot 15 februari 2021.

 

Deze vacature is nu geplaatst op de site en in het blad van de PKN en op de blog Link beroppingswurk. Dan is het nu wachten op reacties…

In de tussentijd willen we ook een oproep doen aan u, als gemeenteleden van de Protestantse gemeente Bitgum e.o. Wanneer u een geschikte predikant weet, kunt u de naam van de predikant schriftelijk en voorzien van argumentatie, doorgeven aan de beroepingscommissie: Langestraat 26, Bitgummole, beroepingscomm.bitgumeo@gmail.com.

Zo hopen we dat we voldoende aanmeldingen krijgen om een goede keuze te kunnen maken. We zullen u op de hoogte houden hier in de Paadwizer en op de blog.

Met vriendelijke groet,                                                        
De beroepingscommissie

maandag 30 november 2020

Zondag 29 november


Afgelopen zondag 29 november was er weer bernetsjerke.
Maar liefst 23 kinderen waren aanwezig!

Op de foto kunnen jullie zien wat ze hebben geknutseld. 
Het is een engeltje wat de kinderen gemaakt hebben, naar aanleiding van de engel Gabriël die aan Zacharias en Maria verscheen. 


maandag 23 november 2020

Snein 29 novimer 1e advint

Snein 29 novimber om 10.00 oere kinne jo wer '' live'' mei sjen nei de tsjerketsjinst yn Bitgummole.

Da. W. Tinga ut Grins giet dan foar.

Klik op de Link > Tsjerketsjinst 29 novimber 

zaterdag 21 november 2020

Snein 22 novimber 10.00 oere

Snein 22 novimber om 10.00 oere kinne jo wer '' live'' mei sjen nei de tsjerketsjinst '' leste snein fan it tsjerklik jier'' fanut Bitgummole.


Klik op >> Tsjerketsjinst << om live mei te sjen.

vrijdag 20 november 2020

Extra creatieve middag in de Molewjuk

Op dinsdagmiddag 1 december is er een extra Creatieve Middag in de Molewjuk, naast de reeds geplande van 15 december . 

Dit, omdat die van deze week niet door kon gaan omdat de Molewjuk 2 weken dicht moest zijn vanwege de Corona maatregelen .zondag 15 november 2020

vrijdag 13 november 2020

''Live'' tsjerketsjinsten fanút de tsjerke fan Bitgummole

Fanôf kommende snein stjoere wy de tsjerketsjinsten "live" út fanút de tsjerke fan Bitgummole.
De tsjerketsjinsten binne dan te folgjen fia ûndersteande link