De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

vrijdag 17 januari 2020

woensdag 15 januari 2020

1e creamiddag van 2020


De 1e creamiddag van 2020 in de Molewjuk, was op dinsdag 14 januari 2020.
De creagroep heeft een diamond sleutel/tashanger gemaakt.
Hierbij het resultaat.Groeten Hiltje en Anita
dinsdag 14 januari 2020

donderdag 19 december 2019

De laatste Creamiddag van 2019

Spijkerkunst.
Na een gekozen voorbeeld gaan de dames aan de 'slag' ha,ha... 


Wat een herrie zo samen maar o wat een prachtige resultaten


Op naar het Nieuwe jaar.
Iedereen een fijne kerstdagen en een gezond 2020 toegewenst.

Groeten Hiltje en Anita

Kerstboodschap voor de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Stille kerst
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669

Stil worden. Dat zal deze dagen niet meevallen.
We hebben nog veel te doen.
Kerkmensen zijn actieve mensen.
Het hele jaar verzetten we veel werk in onze gemeenten.
Wij, de talloze vrijwilligers in onze 230 gemeenten, de vele kerkenraadsleden, de ruim 200 voorgangers in het bijzonder. Uren, dagen, maanden, jaren van arbeid en geloof en hoop en liefde verzetten wij met elkaar. En met kerst misschien nog wel het meest.

Gelukkig maar. Hoe zouden we anders zingen van ere zij God en vrede op aarde? Horen van het verhaal van het kind in de kribbe? Bidden voor de nood in de wereld? Er moet veel gebeuren deze dagen. De orde van dienst, de preek en de gebeden, het overleg met zangers en muzikanten, de kerstversiering in onze kerken, de kerstattenties, de maaltijd met de ouderen, het kerstspel met de kinderen – we willen het met elkaar graag op-en-top verzorgd hebben.

En huis en haard vragen ook onze aandacht. Onze woning verlicht, elkaars harten verwarmd, de dierbaren genodigd en zij die geen dierbaren hebben om feest mee te vieren niet uit het oog verloren. Met veel zullen wij bezig zijn.
En hopelijk ook stilte vinden, aandacht, rust en inkeer. Stil staan bij wat er toe doet, bij wie ons lief is. Stilstaan bij de Heiland die ons heden geboren is, de messias, de Heer, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. Aandacht vinden voor elkaar, en voor onszelf.

Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.

Kort voor Kerstmis - Adriaan Rolandt Holst 1888-1976

Al wordt het buiten nergens wit en stil,
het maakt den ingekeerde geen verschil
als tegen Kerstmis maar binnen zijn ogen 

de stilte langzaamaan weer sneeuwen wil.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

maandag 16 december 2019

Kerstgroet naar Rwanda

Ik wil danken voor de toekomst die zich als een bloem ontvouwt .
In de mens die ook kan geven, en een ander mens vertrouwt,
die de woning van zijn leven op de rots van liefde bouwt,

Ik wil vieren dat wat goed is dat wat mensen vrolijk maakt.
Dat wat leven, kracht en moed is en in tederheid ontwaakt;
hoop, geloof en vooral liefde waarmee God ons intens raakt!

Wij wensen onze Rwandese broeders en zusters 

VREDE, STILTE, RUIMTE, LIEFDE, GELUK BEGRIP EN WIJSHEID,

EN GODS ZEGEN VOOR NU EN VOOR DE TIJD DIE KOMT!

hartelijke kerst groet P.K.N  Bitgum e.o.

donderdag 12 december 2019

Creamiddag November

Op de creamiddag van november werd er voor een ieder een Icoon gemaakt met hele verschillende resultaten. Maar o zo mooi. Kaarsje erbij aan... en voila
En natuurlijk de eindresultaten van de pixelkaarten van de vorige maand. Zijn ze niet mooi geworden?
Volgende week de Creamiddag van December. 
Het zal weer een leuke creatieve middag worden😀

woensdag 11 december 2019

Fryslan foar Rwanda

Via de onderstaande link wordt u op de hoogte gebracht over "' Fryslan foar Rwanda''

Update Fryslan foar Rwanda

Creamiddag oktober


Op de creamiddag van oktober is er een pixel kaart gemaakt.
Het was veel werk dus wordt hij thuis verder afgemaakt en dus volgende maand de resultaten pas te zien. We zijn zo benieuwd.maandag 4 november 2019

Krystmiddei 14 desimber

De diaconie van de PKN Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum nodigt alle gemeenteleden en dorpsbewoners uit voor de jaarlijkse kerstmiddag die gehouden zal worden op:  zaterdag 14 december van 14.30 tot 18.45 uur in de Molewjuk te Bitgummole.

Het programma zal bestaan uit een kerstverhaal, zang, en er wordt verteld over ‘’stichting Irenefonds’’.

Als afsluiting, hebben we een goed verzorgde koffietafel.  De toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd. 
Opgave is verplicht!
U kunt zich tot uiterlijk 8 december opgeven via : diaconiebitgumeo@hotmail.com of via Janneke Palsma 

vrijdag 1 november 2019

DIERBAREN HERINNERENZaterdag 2 november is het Allerzielen. Over heel de wereld gedenken mensen dan hun overleden dierbaren. Dit jaar staan ook in onze dorpen op die dag de kerkdeuren open voor alle dorpsgenoten die hun dierbaren willen gedenken.

Jong en oud is van harte welkom om zaterdag 2 november tussen 19.00 en 20.00 uur naar de kerk te komen in Bitgum, Bitgummole, Marsum en Ingelum.

Er branden kaarsen, en er is koffie en thee.
Er is de mogelijkheid om in informele setting, te praten over de dierbare die u ontvallen is, kort of langer geleden. Zijn of haar naam mag genoemd worden op deze plek die ruimte geeft aan verdriet en bezinning.
Er is muziek, er zijn kaartjes met gedichten of gebeden, u kunt een kaarsje opsteken, kortom: stilstaan bij het leven van uw overleden dierbare, bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen.

U kunt komen wanneer u wilt en weggaan wanneer u wilt.
Vrijwilligers uit de dorpen maken dit initiatief mogelijk.

dinsdag 15 oktober 2019

Familie Vlasma - Fryslân foar Rwanda

Op zondag 13 oktober tijdens de ere dienst zijn onze gemeenteleden Oane en Afke Vlasma uitgezwaaid door de gemeente in de Molewjuk.

Donderdag 17 oktober vertrekt familie Vlasma met nog 14 andere Friezen naar Rwanda voor 10 dagen, in het kader van:
'' Fryslan foar Rwanda'' .
Deze reis wordt georganiseerd door kerk in actie.

Wilt u op de hoogte blijven hoe de reis verloopt?
Er verschijnen reisverhalen. Deze kunt u vinden op 
www.kerkinactie.nl/friesland. als u op de website (rechts)zich hiervoor aanmeldt, dan krijgt u automatisch bericht als een nieuwe bericht is geplaatst.

Voor de 15e keer koopjes scoren in Bitgummole!Afgelopen zaterdag 5 oktober was het gezellig druk bij de Molewjuk te Bitgummole. Om klokslag 9.30 uur openden de deuren voor de najaarseditie van de gebruikte kinderkleding- en speelgoedbeurs Bitgummole. Er werden heel wat koopjes gescoord!

Voor de vijftiende keer werd vrijdag 4 oktober de Molewjuk volledig heringericht. Dit keer werd de organisatie verrast door een tweetal enthousiaste heren die alle tafels al netjes hadden klaar gezet! Ook de kledingrekken waren al aanwezig. Wat een goed begin van deze dag!


Een goede voorbereiding is het halve werk en daarvoor mochten we ook dit keer weer rekenen op een fantastische groep vrijwilligers. Als geoliede machine wisten zij vrijdagmiddag en- avond een prachtige en goed georganiseerde ‘winkel’ op te bouwen. Dezelfde ‘winkel’ werd zaterdagmiddag binnen no-time door ervaren vrijwilligers weer opgeruimd. Rond 17.00 uur was het alsof er nooit iets was gebeurd.

vrijdag 27 september 2019

1e creamiddag van het seizoen

Afgelopen dinsdag 22 september was de eerste creamiddag van het seizoen.
Een gezellige en leuke start.
Op naar dinsdag 29 oktober, de tweede Creamiddag.
maandag 23 september 2019

Kindernevendienst

Op zondag 6 oktober is er kindernevendienst in Bitgum

zondag 15 september 2019

Startzondag 15 september 2019

Vandaag (zondag 15 september) hebben wij startzondag gevierd.
Het thema van deze ochtend was: “met een goed verhaal de toekomst in”.
De kerk was versierd met banners ( foto’s van de afgelopen jaren). Dit was een groot succes. 

Ds. Fokje Haverschmidt, en de dames van de earetsjinstkommisje gingen voor in deze dienst.

Itty las het gedicht “ in goede buorman” voor. ( zie onderstaande tekst) van Wieke de Boer- Hiemstra.

Voor dat de kinderen naar de kindernevendienst gingen was er een mystry guest.
Na een aantal vragen uit de gemeente kwamen we erachter dat “Paulus” de mystry guest was. Hij had voor ons een envelop meegenomen, hierin zat een brief, die later door de voorzitter van de kerkenraad is voor gelezen.Tijdens de kindernevendienst mochten de de kinderen zelf een verhaal uit de bijbel kiezen en dat verwerken in hun knutselwerkje. 
Na de dienst was er een tentoonstelling van de mooie creaties.
Hiernaast/ onder een aantal foto’s van hen.Na het 2e kopje koffie was het de beurt aan de gemeente om in groepen te spreken en ideeën aan te leveren voor de toekomst van de kerk.
Hierna, stond er een lunch klaar in de Molewjuk.


 


In goede buorman!

De tsjerke ha’k as buorman,
Mar wat haw ik dêr dan oan?
‘t sprekwurd seit:
Better in goede buorman
As in freon fan fierrens yn it lân.

‘K sjoch sneins it folk wol kommen,
Of troch de wike op in jûn.
Der is eins altyd wat te rêden,
Sa’t liket fiele hja har mei-inoar ferbûn.

Sjoch, dit gebou, dizze lokaasje, it is ús tsjerke!
Mar leave minsken, de tsjerke, dat binne wij!
Net achter hege muorren, tichte doarren,
Soargje foar lege drompels, wês gastfrij.

Wy gean yn eigen doarp nei’t tsjerke,
Libjend yn dy mienskip, dat fielt goed.
Mei tank oan God de Hear, ús Skepper,
Hy draacht ús dei oan dei en hat ús op’e noed.

Mar Gods each sjocht folle breder;
By Him hawwe hege muorren gjin bestean.
God, hy hâldt fan alle minsken,
Ek de buorman fan ús tsjerke sjocht Hy stean.

Wy hawwe krekt dy buorman nedich,
Dy’t syn tinken oer de tsjerke ris lûdop tsjin ús seit.
Der dan mei-inoar yn alle iepenheid oer prate,
Soe’t wêze dat dêrym de takomst fan ús tsjerke leit?

Elts mei komme, elts is wolkom,
Do en jo, kom deryn, kom derby.
Mei elkoar prate, nei elkoarren lústerje,
Kom, doch mei, wês dysels en fiel dy frij.

Wy meie en wolle in iepen mienskip wêze,
Ferlangjend wat te betsjutten foar in oar.
Gjin moaie wurde , mar yn dwaan en litten,
Hiel gewoan, as’t nedich is, der wêze foar elkoar.

Want ien minske is en kin net folle,
Twa minsken kinne folle mear.
Mei mei-elkoar binne we noch sterker
En dêrom geane we der mei-inoar oer gear.

Mei-inoar it nije seizoen temjitte,
Mei-inoar oparbeidzje, mear en mear.
Mei’t besef, it bliuwt in jaan en nimmen
En’t wurdt in wurkjen yn Gods wyngert,
Ta syn ear.