De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

vrijdag 22 februari 2013

Ôfskied dûmny Kroon

De tsjerkerie hat, yn oerlis mei dûmny Kroon, besletten om de mienskip op freed 1 maart o.s. De gelegenheid te jaan om ôfskied te nimmen fan de famylje Kroon.

Dit ynformele ôfskied sil plak fine yn de Molewjuk fanôf 20.00 oere.

Elk dy 't wat sizze,fertelle sjonge of spylje wol op dy jûn, kin dat kenber meitsje by:

Libbe en Reintsje Dijkstra, Berltsumerdyk 5 yn Bitgum.
Tillefoannûmmer 058 253 1705


It formele ôfskied sil plak fine yn de earetsjinst op snein 3 maart yn de tsjerke fan Bitgummole.