vrijdag 22 februari 2013

Ôfskied dûmny Kroon

De tsjerkerie hat, yn oerlis mei dûmny Kroon, besletten om de mienskip op freed 1 maart o.s. De gelegenheid te jaan om ôfskied te nimmen fan de famylje Kroon.

Dit ynformele ôfskied sil plak fine yn de Molewjuk fanôf 20.00 oere.

Elk dy 't wat sizze,fertelle sjonge of spylje wol op dy jûn, kin dat kenber meitsje by:

Libbe en Reintsje Dijkstra, Berltsumerdyk 5 yn Bitgum.
Tillefoannûmmer 058 253 1705


It formele ôfskied sil plak fine yn de earetsjinst op snein 3 maart yn de tsjerke fan Bitgummole.