zondag 3 maart 2013

ôfskiedtsjinst J. Kroon

Ûnder grutte belangstelling hat dûmny Kroon snein 3 maart ôfskied nommen fan de gemeente, ek yn de Molewjuk wie it drok.

Hjirby de link fan de foto’s.

Ofskiedtsjinst 3-3-2013 J. Kroon