dinsdag 2 april 2013

2e peaske dei

Op 2e peaske dei kaam '' sjonggroep Telling Voices'' ut Minnertsgea de tsjinst fersoargjen.

Mei it tema ''Leauwe as net''.
Sjoch hjir foar de foto's >
 
Foto's Telling Voices