zondag 19 mei 2013

Pinkstersnein 19 maaie 2013

Hjirby foto's >Foto's Poptaslot  fan de pinkstersneintsjinst by Poptaslot.
De foto's binne makke troch Jacobus Feenstra. Tige tank hjir foar.

Hjirby ek noch in stikje mei foto's fan
Afke Meekma, sjoch link: Drokbesochte pinkstertsjinst by poptaslot