zondag 25 mei 2014

Beliedsplan

De tsjerkeried sil it definitive beliedsplan fêststelle yn de
tsjerkeriedsgearkomste fan moandei 16 juny 2014


sjoch link foar it beliedsplan > Beliedsplan 2014 - 2020