woensdag 18 november 2015

Ofskie Pé Laverman as foarsitter fan ZWO‏Foarrrige wike, moandeitejûn 9 novimber, hat Petrus Laverman foar de lêste kear in gearkomste iepene fan de ZWO kommisje. Hij hie in moaie tekst oer de Hillige Geast en hie der - sa as altyd - sels in oertinking bij skreaun en foarlêzen.


Dernei folge it ôfskie. Nei twa kear 5 jier, in perioade dy't Pé sels betocht hie, wie no it momint fan ôfskie nimmen kaam.

De oare leden fan de kommisje ha Pé meimakke as in man dy't fanút in djipe oertsjûging him altyd mear as 100 present ynset hat foar dit wurk. En dat wie goed te fernimmen. Hy hie kontakt mei elts - sawol de minsken binnen ús gemeente as mei minsken fan de oare kommisjes yn de klassis. Hy wie en is deryn unyk. Sels seit Pé is sa: "Dit wurk hat mij allinnich mar brocht en neat koste." 


Fansels binne we hiel tanker en bliid mei alles wat hij as foarsitter dien hat en we ha him dan ek yn it sintsje set mei in grut bosk blommen en in nei 't we hoopje ynspirearjend boek 'Vreemdelingen en priesters' troch Stefan Paas. 
 
 
 

Pé, tige tank foar alles en oant sjen!

Jurjen, Thea, Elizabeth, Anke,
Sieuwke,  dûmny Fokje en Adalgard