woensdag 4 november 2015

Tankdei 2015

Hjoed woansdei 4 novimber mei tankdei, wie der lykas foargeande jierren, wer in ynsammel aksje foar “de voedselbank”. Dizze kear wie dat foar voedselbank “De Helpende Hand”.
De opbringst wie, sa’t jo op de foto sjen kinne, wer geweldich.
Tongersdei giet in diaken nei Harns om de spullen der hinne te bringen.

Minsken allegearre tige betanke.
Wat moai dat wy ús meiminske sa wat stypje kinne!