maandag 22 februari 2016

Ferhalenmoarn

Hjirby inkele foto's fan de ferhalenmoarn fan freed 19 febrewaris.

We hiene ferhalen fertelt troch Siets Ypenga  fan Harns.  It wie hiel gesellich. 
Der wiene 30 minsken oanwesich. Se fertelt oa fan mearkes fan Hans Kristiaan Andersen.
Wy hawwe noch wer in geselliche moarn op freed 18 maart o.s. dan doch wy "oud Hollandse spelen". Elts is wolkom.