maandag 28 maart 2016

2e peaskedeiHjirby in pear foto's fan de peaskemoandei tsjinst mei de Bliid Boadskip Sjongers.
De kollekte wie foar it Hospice Marcelis Gasthuis yn Ljouwert.