De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

zondag 2 oktober 2016

Reiske 1 oktober 2016

Sneon 1 oktober wie it jierlijks reiske foar de  
tsjerkeriedsleden, dumny, pastoraal meiwurkers, kosters en oargelisten en oanhang.

Earst is der in besyk brocht oan de doarpstsjerke yn Surhuzum.

Dernei binne wy nei it museumbourkerij Ot en Sien west yn Surhusterfean.

Werom by de Molewjuk stie der noch in warm miel iten op us te wachtsjen.


Tige tank foar de moaie dei reiskekommisje!