zondag 2 oktober 2016

Reiske 1 oktober 2016

Sneon 1 oktober wie it jierlijks reiske foar de  
tsjerkeriedsleden, dumny, pastoraal meiwurkers, kosters en oargelisten en oanhang.

Earst is der in besyk brocht oan de doarpstsjerke yn Surhuzum.

Dernei binne wy nei it museumbourkerij Ot en Sien west yn Surhusterfean.

Werom by de Molewjuk stie der noch in warm miel iten op us te wachtsjen.


Tige tank foar de moaie dei reiskekommisje!