dinsdag 6 juni 2017

Himelfeartsdei 2017

Hjirby de link fan de foto's fan it https://goo.gl/photos/unF791zuuxpy8ueB6
bjusterbaarlik barren op Himelfeartsdei.
De foto' binne makke troch Bea Buursma, jeugdouderling Ășt Menaam.
Der binne foto's fan
it dautraapjen,
it moarnsiten,
de fiering en it kofjedrinken nei de tsjinst.


Der wienen sa'n 220 minsken.
It wie in prachtige dei!