donderdag 2 november 2017

Tankdei 2017

Juster, woansdei 1 novimber mei tankdei, wie der lykas foargeande jierren, wer in ynsammel aksje foar “de voedselbank”.
De opbringst wie, sa’t jo op de foto sjen kinne, wer geweldich.
Tongersdei giet in diaken nei '' de voedselbank'' om de spullen der hinne te bringen.

 
Minsken allegearre tige betanke.