De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

donderdag 17 mei 2018

UTNOEGING PINKSTERFEEST
Eltsenien is fan herte wolkom om mei ús gemeente it Pinksterfeest te fieren (Fryske tsjinst) op Snein 20 maaie 2018.

Bij droech waar is de tsjinst op it terrein fan it Poptaslot.
Bij striemin waar binne we yn de tsjerke fan Marsum.

Tema: Kom yn beweging!Fanôf 9.30 oere
is der kofje, té, limenade en fansels eigen bakte cake
troch gemeenteleden. Wa wol noch bakke?
De cake kin sneins meinaam wurde of fan te foaren brocht wurde bij Detty de Jong, J.H. van Aismawei 58, Bitgummole.
Om 10.00 oere begjint de tsjinst.

We sjogge der nei út jimme te sjen!