donderdag 17 mei 2018

UTNOEGING PINKSTERFEEST
Eltsenien is fan herte wolkom om mei ús gemeente it Pinksterfeest te fieren (Fryske tsjinst) op Snein 20 maaie 2018.

Bij droech waar is de tsjinst op it terrein fan it Poptaslot.
Bij striemin waar binne we yn de tsjerke fan Marsum.

Tema: Kom yn beweging!Fanôf 9.30 oere
is der kofje, té, limenade en fansels eigen bakte cake
troch gemeenteleden. Wa wol noch bakke?
De cake kin sneins meinaam wurde of fan te foaren brocht wurde bij Detty de Jong, J.H. van Aismawei 58, Bitgummole.
Om 10.00 oere begjint de tsjinst.

We sjogge der nei út jimme te sjen!