Wolkom


Wolkom op de BLOG fan de Protestantske gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.
Mei dizze BLOG wolle wy jo op ‘e hichte hâlde fan tsjerketsjinsten, aktiviteiten fan de jeugd, spesjale jûnen, foto’s fan aktiviteiten dy’t west ha, koartsein wat der allegearre spilet yn ús gemeente.

Op- en oanmerkingen  binne tige wolkom.
Jo kinne se stjoere nei  jannekepalsma@hotmail.com

Dizze BLOG is bywurke op 30 april 2018